GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť:
• BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o.
• Ľudovíta Fullu 3125/36, 841 05 Bratislava
• IČO: 46953507
• IČ DPH: SK2023691857
• Email: osobneudaje@kidshouse.sk
• Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, vložka 1/a

Spoločnosť prevádzkuje rodinné centrum KidsHouse a trampolínové centrum JUMP ARÉNA (ďalej len „prevádzky“) so sídlom obidvoch prevádzok na ul. Ivánska cesta 30/D, 821 04 Bratislava. Spoločnosť pri svojej prevádzkovej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb.

Účelom spracúvania osobných údajov je:
- vedenie účtovnej agendy v zmysle zákona o účtovníctve, či iných súvisiacich zákonov
- kamerový systém – pre účel zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovania kriminality a narušenia bezpečnosti, ochrany majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a riadenia fyzického prístupu v rámci budovy a interných priestorov prevádzok KidsHouse a JUMP ARÉNA spoločnosti BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o. spracovávame Vaše osobné údaje z kamerových záznamov alebo z monitorovania pohybu v našich priestoroch
- uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom. Pričom táto činnosť zahŕňa predovšetkým, avšak nielen, spracovanie objednávok, objednávanie osláv, teambuildingových aktivít, hromadných akcií a vystavovanie daňových dokladov, evidenciu reklamácii a pod.
- vedenie nevyhnutnej evidencie o návštevníkoch prevádzok v súvislosti s využívaním služieb a atrakcií detského centra KidsHouse a trampolínového centra JUMP ARÉNA, a to najmä v prípadoch odovzdania/prenechania maloletého dieťaťa v detskom centre KidsHouse alebo v trampolínovom centre JUMP ARÉNA bez fyzického dozoru jeho zákonného zástupcu, vo všetkých prípadoch využívania atrakcií v JUMP ARÉNE, v prípadoch vzniku úrazov, ktoré návštevníci pri využívaní služieb centra utrpia, ako aj v prípadoch organizovania rôznych osláv, teambuildingov a iných kolektívnych udalostí
- vystavenia vernostných kariet KidsHouse
- ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu (zasielanie pravidelného newslettera alebo občasné e-maily o službách a produktoch prevádzok KidsHouse a JUMP ARÉNA a zasielanie informácií súvisiacich s našou činnosťou, našou propagáciou, informácií o našich zmluvných partneroch)
- vytvorenie fotografií a videí za účelom propagácie na základe súhlasu
- vybavovanie reklamácií a sťažností
- správa registratúry na základe zákona
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:
- plnenie zákonných povinností
- prípady súhlasu dotknutej osoby
- plnenie zmluvy alebo predzmluvných povinností
- oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana
Príjemcovia vašich osobných údajov sú:
- naši zmluvní partneri, ktorí spracovávajú osobné údaje v našom mene. Kuriérske a prepravné služby, poskytovatelia IT služieb, telekomunikační operátori, advokátske a právne kancelárie, znalci a súdni znalci, účtovná kancelária, auditori, firma zoberajúca sa BOZP a PO

Doba uschovávania osobných údajov:
- v prípade súhlasu dotknutej osoby budeme Vaše údaje spracúvať do doby na akú dlhú dobu ste nám ju poskytli
- v prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať s tým súvisiace produkty a služby
- v prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
- v prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH dodržiavame zákonom stanovené lehoty
Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:
- máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania
- máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, Vaše údaje budú zmenené
- máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne
- ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať na tu alebo na e-maily: osobneudaje@kidshouse.sk
- máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec
- máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky
- máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.
Zoznam sprostredkovateľov:
Tamus a.s., YellowNET, s.r.o., IQ-tec s.r.o, Facebook

Pre podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese osobneudaje@kidshouse.sk.

X