GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.


Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť:

• BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o.
• Ľudovíta Fullu 3125/36, 841 05 Bratislava
• IČO: 46953507
• IČ DPH: SK2023691857
• Email: osobneudaje@kidshouse.sk
• Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 93136/B

Spoločnosť prevádzkuje rodinné centrum KidsHouse , trampolínové centrum JUMP ARENA a laserové centrum LASER ZONE (ďalej len „prevádzky“) so sídlom prevádzok na ul. Ivánska cesta 30/D, 821 04 Bratislava. Spoločnosť pri svojej prevádzkovej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

vedenie účtovnej agendy v zmysle zákona o účtovníctve, či iných súvisiacich zákonov

kamerový systém – pre účel zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovania kriminality a narušenia bezpečnosti, ochrany majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a riadenia fyzického prístupu v rámci budovy a interných priestorov prevádzok KidsHouse, JUMP ARENA a LASER ZONE spoločnosti BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o. spracovávame Vaše osobné údaje z kamerových záznamov, alebo z monitorovania pohybu v našich priestoroch;

uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom, pričom táto činnosť zahŕňa predovšetkým, avšak nielen, spracovanie objednávok, objednávanie osláv, teambuildingových aktivít, hromadných akcií a vystavovanie daňových dokladov, evidenciu reklamácii a pod.

vedenie nevyhnutnej evidencie o návštevníkoch prevádzok v súvislosti s využívaním služieb a atrakcií detského centra KidsHouse, trampolínového centra JUMP ARENA a laserového centra LASER ZONE, a to najmä v prípadoch odovzdania/prenechania maloletého dieťaťa v detskom centre KidsHouse alebo v trampolínovom centre JUMP ARENA alebo v laserovom centre LASER ZONE bez fyzického dozoru jeho zákonného zástupcu, vo všetkých prípadoch využívania atrakcií v JUMP ARENA, v prípadoch vzniku úrazov, ktoré návštevníci pri využívaní služieb centra utrpia, ako aj v prípadoch organizovania rôznych osláv, teambuildingov a iných kolektívnych udalostí

vystavenia vernostných kariet KidsHouse

ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu (zasielanie pravidelného newslettera alebo občasné e-maily o službách a produktoch prevádzok KidsHouse, JUMP ARENA a LASER ZONE a zasielanie informácií súvisiacich s našou činnosťou, našou propagáciou, informácií o našich zmluvných partneroch)

vytvorenie fotografií a videí za účelom propagácie na základe súhlasu

vybavovanie reklamácií a sťažností

správa registratúry na základe zákona

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:

plnenie zákonných povinností

prípady súhlasu dotknutej osoby

plnenie zmluvy alebo predzmluvných povinností

oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

V prípade, že osobné údaje spracúvame na marketingové účely, je právnym základom takéhoto spracúvania súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvame výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, dátum narodenia (aby sme Vás vedeli pozvať pred oslavou), ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov). Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v emaily, alebo na nižšie uvedených kontaktoch. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktorých sa odvolanie súhlasu týka. Aj po odvolaní súhlasu môže Prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu spracúvať základné údaje o tom, akým spôsobom dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy a akým spôsobom tento súhlas odvolala, a to počas primeranej doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (štandardne po dobu 5 rokov od odvolania súhlasu).

Dotknutá osoba, ktorá nedovŕšila 16 rokov a vyjadrila súhlas s poskytnutím osobných údajov prehlasuje, že daný súhlas s poskytnutím osobných údajov schválil aj jej zákonný zástupca (rodič).

Pri spracúvaní osobných údajov pri súťažiach, prevádzkovaných Prevádzkovateľom sa rozsah spracovania a doba uchovania spravuje pravidlami konkrétnej súťaže, ktoré budú zverejnené pre danú súťaž na internetovej stránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom, prípadne v tlačenej podobe v prevádzkach prevádzkovateľa, kde sa súťaž bude odohrávať. Pokiaľ v pravidlách konkrétnej súťaže nie je uvedené inak, platí, že právnym základom pre spracovanie osobných údajov (najmä v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko , email, telefónne číslo) v rámci prevádzkovania súťaže je súhlas dotknutej osoby vyjadrený dobrovoľným prihlásením do súťaže. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhercov súťaží v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo dotknutej osoby (výhercu) za účelom odovzdania alebo vyplatenia výhry.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie organizácie, vedenia a vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže, pričom tento účel zahŕňa najmä nasledujúce operácie spracúvania:

uloženie osobných údajov pri registrácii do súťaže;

zasielanie informatívnych e-mailov týkajúcich sa organizácie a vedenia súťaže a ďalších informatívnych e-mailov pre súťažiacich;

spracúvanie osobných údajov na účely ich zverejnenia podľa pravidiel súťaže;

spracúvanie osobných údajov na účely kontroly a vyhodnotenia súťaže podľa pravidiel;

osobný, telefonický, písomný i elektronický kontakt za účelom overenia splnenia podmienok súťaže súťažiacim, informácie o výhre, jej odovzdaní a ďalšej súvisiacej komunikácie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Pokiaľ nie je v pravidlách súťaže uvedené inak, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby alebo po dobu trvania súťaže a následne môže spracúvať obmedzený rozsah osobných údajov na základe oprávneného záujmu po dobu potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracovania osobných údajov a uplatnenia prípadných právnych nárokov (spravidla po dobu 3 rokov). Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov (spravidla po dobu 5 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov)


Príjemcovia vašich osobných údajov sú:

naši zmluvní partneri, ktorí spracovávajú osobné údaje v našom mene,

Kuriérske a prepravné služby,

poskytovatelia IT služieb,

telekomunikační operátori

advokátske a právne kancelárie

znalci a súdni znalci

účtovná kancelária, auditori

firma zoberajúca sa BOZP a PO

Doba uchovávania osobných údajov:

v prípade súhlasu dotknutej osoby budeme Vaše údaje spracúvať do doby na akú dlhú dobu ste nám ju poskytli

v prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať s tým súvisiace produkty a služby

v prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

v prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH dodržiavame zákonom stanovené lehoty

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania

máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, Vaše údaje budú zmenené

máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne

ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať tu alebo na e-maili: osobneudaje@kidshouse.sk

máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec

máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky

máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.

Zoznam príjemcov:
Tamus a.s., YellowNET, s.r.o., IQ-tec

Pre podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: osobneudaje@kidshouse.sk.

X